You are here: ގެ » ޕްރޮޑަކްޓްސް » ޕްލާންޓަރ އެވެ » ލެޓިސް ޕެޓަރން އާއި އެކު އައުޓްޑޯ ޕްލާންޓަރ

ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ

ލެޓިސް ޕެޓަރން އާއި އެކު އައުޓްޑޯ ޕްލާންޓަރ

މޮޑެލް: އެކްސްއެސް-ޕީޓީ-03
ސައިޒް: 1200 * 380 * 700(އެޗް) އެމްއެމް
މެޓީރިއަލް: ޕީޕީ ޑަބްލިއުޕީސީ + މެޓަލް ޓިއުބް
ކުލަ: ޑާކް ބްރައުން / ޕައިން އަދި ސައިޕްރެސް އެވެ
             މޫޑް ބްރައުން / ޑާކް ކޮފީ އެވެ
             ގްރޭޓް ވޯލް ގްރޭ / ވޯލްނަޓް
ޕީޕީ ޑަބްލިޔުޕީސީ މެޓީރިއަލްސްގެ ސެޓްފިކެޓް:
     1. ޔޫއެސްއޭ - އޭއެސްޓީއެމް ސްޓޭންޑަރޑް
     2. ޔޫރަޕިއަން - ރީޗް (އެސްވީއެޗްސީ)
     3. ޔޫރަޕިއަން - ރޯއެޗްއެސް
     4. ޔޫރަޕިއަން - އީއެން 13501 ފަޔަރ ކްލަސިފިކޭޝަން: ބީ-އެސް1
ލިބޭނެ ގޮތް:
ފޭސްބުކް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ޓްވިޓަރ ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ލައިން ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ވެޗެޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ލިންކްޑިން ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ޕިންޓްރެސްޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ވަޓްސްއެޕް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ކަކާއޯ ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ސްނެޕްޗެޓް ޝެއަރިންގ ބަޓަން
sharethis ޝެއަރިންގ ބަޓަން
ކުރީގެ: 
ދެން: 

ކޯޓޭޝަން ހޯއްދަވާ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތަކުގައި އީމެއިލް ކުރެވޭނެ

ފޯޝާން ޝުންޑޭ ޝިއަންކޯ ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.
 
   ނަންބަރު 15، ޒިންގްޔޭ މަގު، ބެއިޖިއާއޯ ޓައުން، ޝުންޑޭ ޑިސްޓްރިކްޓް، ފޯޝަން ސިޓީ، ގުއަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސް، ޕީއާރުސީނާ
 

ފޮލޯ އަސް މިހާރު

1998 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޒިޝާން ފަރުނީޗަރ ގްރޫޕްގެ މުޅިން ހިއްސާވާ އެއް ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެވެ.
ކޮޕީރައިޓް ނޯޓިސް
ކޮޕީރައިޓް ©️ 2024 ފޯޝަން ޝުންޑޭ ޝިއަންކޯ ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.