ފޯޝާން ޝުންޑޭ ޝިއަންކޯ ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.
Please Choose Your Language
ޔޫވީ ރެސިސްޓެންސް ޑަބްލިއުޕީސީ ޑެކިންގ އުފައްދާ ފަރާތެވެ
ޔުނިކް މެޓީރިއަލް އެވެ
ލަކުޑި + ޕީޕީ (ޕޮލިޕްރޮޕައިލީން) ކޮމްޕޮޒިޓް ހަޔަރ ޓެމްޕަރޭޗަރ ޓޮލަރެންސް (-40°C ~ 75°C) އެންޓި-ޔޫވީ، ފެން / ކަރުހިއްކުން ރެސިސްޓެންޓް (ޔޫއެސްއޭ އޭއެސްޓީއެމް) ނޮން ޓޮކްސިކް (ޔޫރަޕިއަން ރީޗް (SVHC) އަދި އަލިފާން ނިއްވާ (ޔޫރަޕިއަން އީއެން 13501)
އިތުރަށް ކިޔުމަށް
ވޯޓަރޕްރޫފް ޑަބްލިއުޕީސީ ވޯލް ޕެނަލް
15
ޓެކް ޑިޕާޓްމަންޓް (ފްރޮމް ޓައިވާން، ޗައިނާ / ސިންގަޕޫރު) ގެ އިންޖިނިއަރުންނަކީ ޖަޕާނާއި ޖަރުމަނުގެ ޑަބްލިޔުޕީސީ ޓެކްނޮލޮޖީ އެއްކޮށްލައިގެން ޑަބްލިޔުޕީސީ މެޓީރިއަލްސް އުފެއްދުމާއި އާރްއެންޑްޑީގެ 15 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ.
އަހަރުތަކެއްގެ ތަޖުރިބާ
އިތުރަށް ކިޔުމަށް
ނޮން ޓޮކްސިކް ޕީޕީ ޑަބްލިއުޕީސީ އުފައްދާ ފަރާތެވެ
ޕީޕީ ޑަބްލިއުޕީސީ މެޓީރިއަލް
ޑެކިންގ ބޯޑް / ސައިޑިންގ ބޯޑް / ވޯލް ޕެނަލް / ފެންސް ޕެނަލް / ހެންޑްރޭލް , ޕެވިލިއަން، ގޭޒީބޯ، ކެބިން، ޕެޓް ހައުސް، ޗުއްޓީ މޭޒު އަދި ގޮނޑި، ޕްލާންޓަރ ފޮށި، ކުނިކޮށި، ނުވަތަ ގޭތެރޭގައި އަދި ބޭރުގައި އިމާރާތް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހެދިދާނެއެވެ.
އިތުރަށް ކިޔުމަށް

ޕީޕީ-ޑަބްލިޔުޕީސީ ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް  އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް

agiowood - ޑެކިންގ / ސައިޑިންގ / ފެންސް / ޕަރގޯލާ / ކެބިން

~!phoenix_var74_0!~ ~!phoenix_var74_1!~

~!phoenix_var74_2!~
 
0
0
0
0

~!phoenix_var84_0!~ ~!phoenix_var84_1!~

ކުރާނެ ގޮތް ކަސްޓަމް ޕީޕީ ޑަބްލިއުޕީސީ ޕްރޮޑަކްޓްސް

ހިންގޭނެއެވެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ޔަގީންކަމާއެކު

ތަކެތި

ޕީޕީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް، މިވަގުތު، ޗައިނާގައި ހަމައެކަނި ސްޓޭބަލް މާސް ޕްރޮޑަކްޝަން، ބާކީ މާކެޓަކީ ޕީއީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް /ޕީވީސީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް.އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕީޕީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް ކެތްތެރިވަނީ މަތީ ފިނިހޫނުމިނެއް (ޕީޕީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް 75 ޑިގްރީ , ޕީއީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް 60 ޑިގްރީ , ޕީވީސީ ލަކުޑި ޕްލާސްޓިކް 40 ޑިގްރީ ), ދިގު އުމުރެއް (ޕްރޮޖެކްޓް މިންކުރެވިފައިވަނީ މަދުވެގެން 10 އަހަރު )...

ބޭނުންވާ ސެލިންގ ޕޮއިންޓް

 ބޭރުގައި ނޯ ޑިފޯރމަޝަން
 ނޯ ފޭޑިންގ
 ދިގުދެމިގެންދާ އެއްޗެކެވެ

ވިއްކުމުގެ ޕޮއިންޓްތައް ތަފާތުކުރުން

މަތީ ފިނިހޫނުމިނަށް މާ ދިފާޢުވާ ( 75 ޑިގްރީ , އިރުމަތީ ދެކުނު އޭޝިޔާ، މެދުއިރުމަތީގެ މޫސުމަށް އެޑެޕްޓްވުން)، ދިގުދެމިގެންދާ (މަދުވެގެން 10 އަހަރު + )، ލަކުޑި ވައްތަރު (ލަކުޑި ލޫކް، ލަކުޑި ފީލް، ނޮން ޕްލާސްޓިކް އިޙްސާސް)
އިތުރު ޕީޕީ-ޑަބްލިޔުޕީސީ މެޓީރިއަލް ނޮލެޖް ހޯދުން

ކޯޓޭޝަން ހޯއްދަވާ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތްތަކުގައި އީމެއިލް ކުރެވޭނެ

ފޯޝާން ޝުންޑޭ ޝިއަންކޯ ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް ކޯ ލިމިޓެޑެވެ.
 
   ނަންބަރު 15، ޒިންގްޔޭ މަގު، ބެއިޖިއާއޯ ޓައުން، ޝުންޑޭ ޑިސްޓްރިކްޓް، ފޯޝަން ސިޓީ، ގުއަންޑޮންގް ޕްރޮވިންސް، ޕީއާރުސީނާ
 

ފޮލޯ އަސް މިހާރު

1998 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޒިޝާން ފަރުނީޗަރ ގްރޫޕްގެ މުޅިން ހިއްސާވާ އެއް ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެވެ.
ކޮޕީރައިޓް ނޯޓިސް
ކޮޕީރައިޓް ©️ 2024 ފޯޝަން ޝުންޑޭ ޝިއަންކޯ ކޮމްޕޮޒިޓް މެޓީރިއަލްސް ކޯ ލިމިޓެޑްގެ ހުރިހާ ހައްޤުތަކެއް ލިބިގެންވެއެވެ.